Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Raam B.V. handelend onder de naam RaamProducts en of DocuOnline

Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Noordwest-Holland. Dossiernummer 34273633

1. Algemeen
 
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
a. “Raam B.V. handelend onder de naam RaamProducts;
b. “Afnemer”: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of samenwerkingsverband met wie RaamProducts een koopovereenkomst heeft gesloten, alsmede in wiens opdracht of voor wiens rekening diensten worden verricht;
c. “Producten”: alle zaken, waaronder mede begrepen softwarepakketten, documentatie, tekeningen, apparatuur, programmatuur, onderhoud, services, optische media en alle (overige) resultaten van dienstverlening door RaamProducts;
d.“Diensten”: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, dienstverlening, aanneming van werk, enz., die RaamProducts voor of ten behoeve van Afnemer verricht;
e.“Reclames”: alle grieven van de Afnemer ter zake van de hoedanigheid van de geleverde Producten en/of Diensten.
 
1.2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van RaamProducts en alle koopovereenkomsten en overeenkomsten tot het verrichten van diensten tussen RaamProducts en haar Afnemers worden beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Voor zover in het navolgende wordt verwezen naar een koopovereenkomst, geldt dit in voorkomende gevallen eveneens voor een overeenkomst tot het verrichten van diensten. Voor zover in het navolgende wordt verwezen naar producten, geldt dit in voorkomende gevallen eveneens voor diensten.
 
1.3. Afwijkende afspraken met agenten of personeel van RaamProducts en/of gesteld in kooporders of brieven, evenals algemene voorwaarden van Afnemer zijn slechts geldig indien en voor zover zij door RaamProducts schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
 
1.4. De Afnemer die eenmaal met RaamProducts op deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij eventuele daarna door hem mondeling of anderszins op te geven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd.
 
1.5. Indien RaamProducts in het belang van haar Afnemer afwijkt van de onderhavige voorwaarden kunnen daaraan door de Afnemer geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een specifiek geval worden verbonden.
 
1.6. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 
2. Aanbiedingen en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
 
2.1. Alle offertes en prijsopgaven van RaamProducts zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, behoudens schriftelijke verklaring van RaamProducts van het tegendeel.
 
2.2. Afbeeldingen, beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, website, webwinkel, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. alsmede alle andere gegevens die door RaamProducts worden verstrekt, op welke wijze ook, zijn niet bindend voor RaamProducts en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven van hetgeen door RaamProducts wordt aangeboden. Alle opgaven door RaamProducts van gebruiks- en technische specificaties en/ of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan en gebaseerd op aan RaamProducts door toeleveranciers gedane opgaven, maar RaamProducts kan er niet voor instaan dat deze correct en volledig zijn en dat zich ter zake geen afwijkingen al dan niet veroorzaakt door wijzigingen in de specificaties door de toeleveranciers zullen voordoen.
 
2.3. Alle offertes door RaamProducts geschieden schriftelijk en vermelden een prijs exclusief BTW, bij benadering een levertijd van de door RaamProducts aangeboden zaken en een geldigheidsduur van de offerte. De offerte verliest haar geldigheid op het moment van het verstrijken van de daarin aangegeven geldigheidsduur. Een uitgebrachte offerte kan door RaamProducts te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, ondermeer in verband met wijzigingen in levertijden, in verband met valutarisico's, alsmede in verband met wijzigingen in grondstoffenprijzen en lonen.
 
2.4. Een koopovereenkomst komt tot stand nadat RaamProducts een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging. Voor zover Afnemer een - in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid- aan RaamProducts een opdracht verleend met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig RaamProducts’ offerte.
 
3. Levertijd
 
3.1. De opgegeven levertijden voor Producten en/of uitvoeringstermijnen voor het verrichten van Diensten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor RaamProducts geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan RaamProducts verstrekte gegevens. Deze termijnen zullen door RaamProducts zo veel mogelijk in acht worden genomen maar kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
3.2. Levering geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 
3.3. RaamProducts bepaalt de wijze van verzending, respectievelijk de keuze van het transportmiddel. Indien Afnemer een andere wijze van verzending, respectievelijk een ander transportmiddel wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van Afnemer en geschiedt een dergelijke verzending, respectievelijk een dergelijk vervoer voor risico van Afnemer.
 
3.4. Vertraging in de levering, c.q. uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook geeft Afnemer nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst, vernietiging van de overeenkomst of op schadevergoeding, dan wel op niet nakoming van enige verplichting voor hem voortvloeiend uit de betreffende of enige andere met RaamProducts gesloten over-eenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
 
3.5. Indien het vervoer van de goederen geen doorgang kan hebben, om redenen onafhankelijk van de wil van RaamProducts en/of als gevolg van overmacht, is RaamProducts gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan, zulks onverminderd het recht van RaamProducts om betaling van de overeengekomen (koop)prijs te verlangen. 
 
3.6. Na het verstrijken van de leverings-, c.q. uitvoeringstermijn heeft Afnemer het recht van RaamProducts te verlangen dat zij binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot de aflevering c.q. nakoming overgaat. Indien RaamProducts na het verstrijken van bovenbedoelde termijn haar verplichtingen niet is nage-komen kan Afnemer de overeenkomst annuleren, in welk geval RaamProducts geen schadevergoeding is verschuldigd.
 
3.7. Indien de goederen na het verstrijken van de leverings-, c.q. uitvoeringstermijn niet zijn afgenomen door Afnemer, houdt RaamProducts deze goederen ter beschikking van Afnemer door deze voor diens rekening en risico op te (doen) slaan of deze aan een derde partij te verkopen, zulks onverminderd het recht van RaamProducts om betaling van de overeengekomen (koop)prijs te verlangen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.
 
3.8. RaamProducts heeft het recht een opdracht in gedeeltes te leveren, c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte.
 
3.9. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste betalingstermijn vervalt bij het aanvaarden van de opdracht zoals bedoeld in artikel 2.4, zal de feitelijke levering niet eerder behoeven plaats te vinden dan na ontvangst van het bedrag van die eerste betalingstermijn.
 
3.10. Leveringen in gedeeltes zullen geacht worden te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze voorwaarden dienovereenkomstig van toepassing zullen zijn.
 
3.11. RaamProducts heeft het recht zendingen onder rembours te doen plaatsvinden. 
 
3.12. RaamProducts is gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar leveringsverplichtingen op te schorten, zo lang Afnemer jegens RaamProducts niet al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot het moment dat Afnemer zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij RaamProducts inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst. Eén en ander laat onverlet het recht van RaamProducts op schadevergoeding.
 
3.13. De door RaamProducts gesloten overeenkomst zal naar haar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven Afnemer geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
 
4. Transport, risico-overgang en aflevering 
 
4.1. Alle transporten van producten van RaamProducts naar Afnemer zijn voor rekening en risico van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
4.2. Het risico voor verlies of schade aan de producten van RaamProducts gaat over op Afnemer op het moment van aflevering, met inachtneming van het in 4.3 bepaalde.
 
4.3. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
 
a. indien de Producten, door of namens Afnemer gedownload zijn van de website, webwinkel: door de download aktie van de Producten door degene die de Producten heeft gedownload;
b. indien de Producten, door of namens Afnemer worden afgehaald: door de in ontvangst name van de Producten door degene die de Producten afhaalt;
c. bij verzending door een vervoermiddel van RaamProducts: door de in ontvangst name van de Producten door de Afnemer;
d. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de Producten aan die vervoerder.
 
5. Overmacht
 
5.1. Afnemer kan van RaamProducts geen nakoming vorderen van verplichtingen van RaamProducts uit een tussen partijen gesloten overeenkomst indien het niet of niet tijdig nakomen door RaamProducts direct of indirect is veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht, ongeacht het moment waarop de overmachtsituatie is ingetreden. 
 
5.2. Als overmacht gelden onder meer de navolgende omstandigheden: ziekte van of gebrek aan personeel, bedrijfsstoornis waaronder computerstoringen, tekort aan grondstoffen of onderdelen, transportproblemen, arbeidsconflicten, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, oorlog, diefstal, bezitsverlies of vernietiging, c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of bedrijfsgegevens, niet of ondeugdelijke levering door derden om welke reden dan ook, alsmede iedere andere omstandigheid van welke aard dan ook, welke buiten de macht van RaamProducts ligt en geschikt is de positie van RaamProducts ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst nadelig te beïnvloeden zonder dat RaamProducts gehouden is de invloed daarvan op de niet uitvoering van een opdracht aan te tonen. 
 
5.3. Voorts worden tot overmacht gerekend: de omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor RaamProducts bemoeilijken; hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door RaamProducts gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren producten. 
 
5.4. Indien RaamProducts door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van een order, is RaamProducts gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het bepaalde in artikel 3.7 omtrent annulering van de overeenkomst door Afnemer is niet van toepassing, tenzij de toestand van de overmacht langer duurt dan drie maanden, waarna het de opdrachtgever is toegestaan, na voorafgaand aangetekend schrijven aan RaamProducts, conform bovengenoemd artikel te annuleren.
 
6. Aansprakelijkheid
 
6.1. Behoudens op grond van de garantieverplichting zoals omschreven in artikel 7 en op grond van bepalingen van dwingend recht is RaamProducts niet aansprakelijk voor directe en indirecte of gevolgschade aan de zijde van Afnemer of derden, ontstaan door de door RaamProducts geleverde producten.
 
6.2. RaamProducts is niet aansprakelijk voor schade die voor Afnemer mocht ontstaan tengevolge van het feit, dat de door Afnemer gekochte producten van RaamProducts niet geschikt blijken te zijn voor de toepassing die Afnemer daaraan wenst te geven, tenzij Afnemer dienaangaande uitdrukkelijk door RaamProducts schriftelijk is geadviseerd.
 
6.3. RaamProducts is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van Afnemer zelf of door personen die door Afnemer zijn aangesteld of waarvoor Afnemer anderszins verantwoordelijk is.
 
6.4. RaamProducts is niet aansprakelijk voor schade die voor Afnemer zelf of voor personen die door Afnemer zijn aangesteld of waarvoor Afnemer anderszins verantwoordelijk is mocht ontstaan tengevolge van het feit dat Afnemer of personen die door Afnemer zijn aangesteld of waarvoor Afnemer anderszins verantwoordelijk is bij toepassing en/of verwerking van door RaamProducts geleverde producten de geldende wettelijke voorschriften en/of de gebruiksvoorschriften en/of verpakkingsvoorschriften, zoals die blijken uit productspecificaties, catalogi, lijsten, maten, gewichten en dergelijke, niet in acht heeft of hebben genomen.
 
6.5. RaamProducts is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Afnemer verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten die door RaamProducts tengevolge van een dergelijk handelen of nalaten van Afnemer dienen te worden gemaakt kunnen door RaamProducts tegen de bij haar alsdan geldende uurtarieven aan Afnemer in rekening worden gebracht.
 
6.6. Elke aansprakelijkheid van RaamProducts voor schade tengevolge van werkzaamheden die door derden aan de door RaamProducts geleverde producten zijn verricht of waardoor de goede werking van de door RaamProducts geleverde producten wordt aangetast wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
6.7. Elke aansprakelijkheid van RaamProducts tengevolge van een toerekenbare tekort¬koming van RaamProducts is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto-factuurwaarde van de door RaamProducts geleverde producten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van RaamProducts. 
 
6.8. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van RaamProducts, zal Afnemer RaamProducts vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Diensten, de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten of de Diensten, bijvoorbeeld aanspraken van BUMA/STEMRA, SENA of individuele rechthebbenden.
 
6.9. Schadeclaims dienen binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de schade respectievelijk na de datum waarop Afnemer met de schade bekend is geworden bij RaamProducts schriftelijk bij aangetekende brief te worden gemeld, bij gebreke waarvan RaamProducts ten aanzien van die schade niet meer aansprakelijk kan zijn.
 
7. Reclames
 
7.1. Afnemer is verplicht de geleverde Producten terstond bij aflevering daarvan nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 
7.2. Reclames over gebreken aan de Producten die zijn te verwijten aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de factuur gegeven omschrijving dienen binnen 10 werkdagen na levering van de Producten schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van RaamProducts te worden gebracht, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen één jaar na aankomst van de Producten schriftelijk aan RaamProducts worden gemeld. Na het verstrijken van deze respectievelijke termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zal hij iedere aanspraak (verweer daaronder begrepen) te dier zake hebben verbeurd. Ingeval RaamProducts na het verstrijken van de termijn coulancehalve de reclame op haar juistheid onderzoekt, zal dit onderzoek en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden nimmer tot enige aansprakelijkheid van RaamProducts kunnen leiden.
 
7.3. Ingeval van reclame zal RaamProducts alles in het werk stellen om de klacht binnen redelijke termijn te beoordelen en zo nodig tot herstel over te gaan. Afnemer dient RaamProducts te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid te onderzoeken.
 
7.4. Wanneer de bezwaren van Afnemer door RaamProducts gegrond worden bevonden, heeft RaamProducts het recht naar haar keuze producten van dezelfde soort in de plaats te stel¬len, de nodige verbeteringen aan te bren¬gen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen. 
 
7.5. Afnemer heeft niet het recht om ontbinding, vernietiging van de overeen¬komst of schade-vergoeding te vorderen. Afnemer is niet gerechtigd om op grond van de reclame met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere producten of diensten waarop de reclame geen betrekking heeft.
 
7.6. Retourzending van verkochte goederen, aan RaamProducts, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- of andere instructies van RaamProducts. Afnemer is gehouden de voorschriften betreffende de opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen. De opslag, het vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de Afnemer. De door RaamProducts geleverde producten kunnen uitsluitend na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van RaamProducts voor haar rekening en risico worden geretourneerd.
 
7.7. Indien Afnemer ter zake een desbetreffende levering heeft gereclameerd bij RaamProducts ontheft hem dat niet van zijn verplichting tot betaling.
 
8. Garantie
 
8.1. Mededelingen door of namens RaamProducts betreffende de kwaliteit, de samenstelling, de behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en dergelijke van de door RaamProducts geleverde producten binden RaamProducts niet, tenzij deze mededelingen uitdrukkelijk, schriftelijk, in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 
8.2. RaamProducts staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de Producten, noch staat RaamProducts in voor zodanige adviezen of instructies van Afnemer aan zijn Afnemers.
 
8.3. Indien RaamProducts Producten aan Afnemer aflevert welke RaamProducts van haar toeleveranciers heeft verkregen, is RaamProducts nimmer tot een vergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop RaamProducts ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 
8.4. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten van RaamProducts niet worden bewaard en/of opgeslagen overeenkomstig de voor dergelijke producten geldende bewaarvoorschriften.
 
8.5. Iedere garantieverplichting vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen en/of reparaties uitvoert of door derden laat uitvoeren aan door RaamProducts geleverde producten, dan wel indien de geleverde producten niet overeenkomstig de (wettelijke) voorschriften en/of de bestemming worden gebruikt of toegepast, of indien de geleverde producten op (enige andere) onoor-deelkundige wijze worden en/of zijn behandeld of onderhouden.
 
9. Eigendomsvoorbehoud 
 
9.1. Alle verkochte en geleverde producten, ook indien onder rembours is geleverd, blijven eigendom van RaamProducts totdat de vorde¬ringen die RaamProducts terzake op Afnemer heeft volledig zijn vol¬daan, de innings¬kosten en de rente bij die vorderingen inbegrepen.
 
9.2. Afnemer is niet gerechtigd de producten aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, tenzij de eigendom van de producten op de Afnemer is overge¬gaan als gevolg van natrekking krachtens artikel 14 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek, als gevolg van vermenging krachtens artikel 16 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek of als gevolg van zaaksvorming krachtens artikel 16 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek. Voor zover de producten. Desalniettemin is Afnemer bevoegd om over de producten te beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 
9.3. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van RaamProducts een bezitloos pandrecht te vestigen op de door RaamProducts geleverde zaken, zodra RaamProducts om welke reden dan ook daarvan eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van RaamProducts op Afnemer, die ter zake van incassokosten en renten daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van RaamProducts terstond opeisbaar en is RaamProducts gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 
9.4. Het is Afnemer verboden op de door RaamProducts geleverde zaken -ongeacht of RaamProducts daarvan nog eigenaar is- een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
 
9.5. RaamProducts zal steeds, zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
 
9.6. Zolang de onder 9.5 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan RaamProducts de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
 
9.7. De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van RaamProducts te bewaren.
 
9.8. Afnemer is gehouden de door RaamProducts geleverde producten, zolang de eigendom daarvan nog niet op de Afnemer is overgegaan, tot een voldoende bedrag en op de gebruikelijke condities te verzeke¬ren en daarbij overeen te komen dat RaamProducts als verzekerde dient te worden aangemerkt. Afnemer zal op eerste verzoek RaamProducts inzage verlenen in de polis en de polisvoorwaarden. Afnemer draagt hierbij eventuele schade vergoedingsaanspraken tegenover de verzekeraar terzake van goederen die aan RaamProducts toebehoren, aan RaamProducts over.
 
9.9. Indien en voorzover door RaamProducts geen betaling is verkregen van de vorderingen ter zake waarvan RaamProducts zich de eigendom van geleverde Producten heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voorzover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Afnemer daartoe gemachtigd, haar Producten terug te nemen en is Afnemer verplicht RaamProducts in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, één en ander onverminderd het recht van RaamProducts om van Afnemer schadevergoeding te vorderen. Bij weigering om RaamProducts binnen te laten of de Producten terug te geven, verbeurt de Afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare dwangsom van €453,78 voor ieder niet afgegeven goed, alsmede voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van RaamProducts om volledige schadevergoeding te vorderen.
 
10. Intellectueel eigendom
 
10.1. RaamProducts behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar gele¬verde producten.
 
10.2. De door RaamProducts in het verkeer gebrachte producten mogen niet dan na haar schriftelijke toe¬stemming en op nader door haar te stellen voorwaarden onder merken waarop zij de rechthebbende is of onder vermelding van haar handelsnaam worden aangeboden of verhandeld.
 
10.3. Afnemer is gehouden de bovenstaande bepalingen van dit artikel eveneens aan zijn Afnemers op te leggen.
 
10.4. Afnemer is er mee op de hoogte dat bij levering van diverse programmatuur, optische media, en andere Producten hij voor gebruik van deze programmatuur of Producten tevens een schriftelijke licentieovereenkomst zal afsluiten met diegene die daarop het intellectuele en/of industriële eigendom bezit. Indien Afnemer dat wenst zullen hem deze licentievoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld worden.
 
10.5. Afnemer staat er voor in dat hij bevoegd is RaamProducts opdracht te verlenen voor Diensten en dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, en rechten van industriële eigendom, en Afnemer vrijwaart RaamProducts volledig voor schade die RaamProducts lijdt (inclusief eventueel te betalen schadevergoeding en redelijke kosten van rechtsbijstand) als gevolg van aanspraken van derden.
 
10.6. Afnemer garandeert RaamProducts dat enigerlei gebruik van de door Afnemer in het kader van de koopovereenkomst verstrekte gegevens niet in strijd is met wettelijke voorschriften en/of rechten van derden.
 
10.7. Voor iedere door RaamProducts geconstateerde overtreding of niet-stipte naleving van het bepaalde in dit artikel zal Afnemer, indien hij niet binnen een door RaamProducts gestelde redelijke termijn de overtreding ongedaan maakt of alsnog tot naleving van het in dit artikel bepaalde overgaat, een boete verschuldigd zijn van €10.000,=, vermeerderd met €1.000,= per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overigens aan RaamProducts toekomende rechten op schadevergoeding.
 
11. Prijzen
 
11.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen van RaamProducts uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen ten laste van Afnemer betalings- en bankkosten, de kosten van verpakking en verzending, lokale accijnzen, in- en uitvoerrechten, en reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van Diensten, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie. Voor bestellingen tot een waarde van netto €750,-- wordt standaard een bedrag van €25,-- administratiekosten in rekening gebracht.  Dit is niet van toepassing voor verkopen via de website, webwinkel. 
 
11.2. Alle prijzen in de door RaamProducts genoemde aanbiedingen als vermeld in artikel 2.1, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de opdracht door RaamProducts is aanvaard, worden herzien. Elke verandering van de factoren die op de prijs en dit lid genoemde extra kosten van RaamProducts van invloed is, waaronder een verandering in aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en/of andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan RaamProducts doorberekenen aan Afnemer. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat voor RaamProducts geen verplichting tot levering van een gedeelte tegenover een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
11.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook door of namens Afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, zullen aan de Afnemer extra in rekening worden gebracht.
 
11.4. Indien Afnemer een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de Producten moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunautaire levering of anderszins), staat hij ervoor in dat hij in het betreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart RaamProducts voor alle schade die RaamProducts mocht lijden als gevolg van het feit dat RaamProducts Afnemer ten onrechte zou hebben gefactureerd op basis van 0-tarief, behoudens in geval Afnemer RaamProducts vóór de eerste factuurdatum schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het feit dat hij niet (deugdelijk) geregistreerd staat.
 
 
12. Betaling
 
12.1. In de situatie van verkopen via de webwinkel worden alle orders bij vooruitbetaling voldaan.
 
12.2. In de situatie dat het initiële orderbedrag van de te leveren Producten beschreven in de overeenkomst een bedrag van €5.700,-- exclusief BTW overschrijdt, zal RaamProducts 50% van de initiële orderwaarde factureren en dient de Afnemer dit bedrag bij vooruitbetaling te voldoen. Na ontvangst van dit bedrag zal RaamProducts overgaan tot de uitvoering van de overeenkomst. Betaling van de resterende 50% van het verschuldigde bedrag dient stipt binnen 14 dagen na aflevering plaats te vinden. 
 
12.3. Ingeval van een zogenaamd “project” beschreven in de overeenkomst, waarbij sprake is van consultancy en/of implementatie, en/of software ontwikkeling en/of een gefaseerde implementatie van apparatuur en programmatuur zal een in Nederland gevestigde Afnemer onmiddellijk na aanvaarding en bevestiging van de opdracht door RaamProducts 50 % van het bevestigde totaal orderbedrag bij vooruitbetaling voldoen. Bij aflevering van de Producten ten behoeve van een project zal 30 % van het resterende orderbedrag worden gefactureerd, welk bedrag stipt binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt dient te worden. De resterende 20 % van het orderbedrag wordt na oplevering van het totale project gefactureerd, welk bedrag stipt binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
 
12.4. Indien er sprake is van diensten en/of werkzaamheden op basis van nacalculatie, zullen deze op de laatste dag van elke kalendermaand, op basis van reëel gewerkte uren of anders overeengekomen, worden gefactureerd, waarna het verschuldigde bedrag stipt binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt dient te worden.
 
12.5. Indien een Afnemer niet door de door RaamProducts aangewezen financiële instelling als kredietwaardig wordt beschouwd zal de bestelling onder rembours of bij vooruitbetaling dienen te worden afgenomen. RaamProducts is bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien uit door RaamProducts in te winnen informatie er naar haar, redelijke oordeel van onvoldoende kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt. 
 
12.6. Leveringen aan buiten Nederland gevestigde of woonachtige Afnemers geschieden eerst na volledige vooruitbetaling.
 
12.7. In geval van girale betaling geldt als moment van betaling de dag waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van RaamProducts is bijgeschreven.
 
12.8. Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Het is Afnemer niet toegestaan enig door hem aan RaamProducts verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke RaamProducts aan hem verschuldigd mocht zijn, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Het is Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting door beslag onder zich of anderszins te blokkeren.
 
12.9. Indien Afnemer niet of niet-tijdig binnen de overeengekomen termijnen betaalt, zal hij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. RaamProducts is alsdan gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan RaamProducts toekomende rechten, als vermeld in de navolgende leden van dit artikel onverlet blijven.
 
12.10. Indien Afnemer niet of niet-tijdig binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is RaamProducts gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 6% per jaar in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
 
12.11. Voorts is Afnemer gehouden RaamProducts te vergoeden alle kosten die zij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen. 
 
Tot die kosten worden onder andere gerekend:
 
a. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemde worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van €75,--;
b. de kosten van faillissementsaanvragen;
c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
 
12.12. Betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en daarna pas in mindering van de hoofdsom. Indien Afnemer meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin- eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enz. Indien door RaamProducts, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 
13. Toerekenbare tekortkoming Afnemer 
 
13.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst met RaamProducts voortvloeiende verplichting voldoet, alsmede in geval van aanvraag van zijn faillissement, aanvraag van surseance van betaling of gehele of gedeeltelijke overname van liquidatie van zijn bedrijf, wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is RaamProducts gerechtigd, hetzij (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren onverminderd de overige aan RaamProducts toekomend rechten, waaronder het recht om volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen hetgeen RaamProducts overigens van Afnemer te vorderen heeft terstond opeisbaar en is RaamProducts gerechtigd de Producten terug te nemen. In dat geval zullen RaamProducts en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde RaamProducts in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
 
14. Wijzigingen
 
14.1.Uitsluitend schriftelijk overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen van orders en/of orderbevestigingen worden door RaamProducts uitgevoerd en worden doorberekend aan Afnemer conform het geldende tarief.
 
15. Insolventie
 
15.1 Indien een der partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van deze partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
 
15.2.In het geval dat een van de hierboven genoemde omstandigheden zich bij Afnemer voordoet, zullen alle vorderingen van RaamProducts op Afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en is RaamProducts gerechtigd tot onmiddellijke terugname van de door RaamProducts geleverde producten ingevolge het in artikel 9 bepaalde.
 
16. Overdracht van rechten en verplichtingen
 
16.1. Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RaamProducts niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.
 
16.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van Afnemer direct of indirect in andere handen overgaat, dient Afnemer RaamProducts hiervan onmiddellijk, schriftelijk, op de hoogte te stellen. RaamProducts behoudt zich alsdan het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien RaamProducts het recht niet heeft uitgeoefend binnen een maand nadat de bedoelde overgang door Afnemer aan RaamProducts schriftelijk bekend is gemaakt.
 
17. Vertegenwoordiging
 
17.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt, is Afnemer onverminderd de aansprakelijkheid van die andere, tegenover RaamProducts aansprakelijk als ware hij zelf de opdrachtgever.
 
18. Strijdigheid met wettelijke bepalingen
 
18.1.Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de wet of de openbare orde zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen overigens deze alge¬mene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 
19. Geheimhouding
 
19.1 RaamProducts en Afnemer zijn verplicht op geen enkele wijze aan wie dan ook, ten¬zij deze in verband met hun werkzaam¬heden ten be¬hoeve van een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld, enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende RaamProducts en/of Afnemer. 
 
20. Ontbinding
 
20.1. Indien een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, om welke reden dan ook wordt ontbonden blijven de bepalingen van deze voorwaarden de verhouding tussen partijen beheersen voor zover zij zelfstandig betekenis hebben.
 
21. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
 
21.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen waarop onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Afdeling 3, Titel 4, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen RaamProducts en Afnemer op basis van een derdenbeding in deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
 
21.2. De toepasselijkheid van enig (koop)verdrag op overeenkomsten tussen RaamProducts en Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3. Alle geschillen tussen Afnemer en RaamProducts, welke mochten voortvloeien uit de door RaamProducts met Afnemer gesloten overeenkomsten, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij RaamProducts ervoor kiest het geschil bij een andere rechtbank aanhangig te maken.
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland